• en
Klienti a partneri
DOMOV  /  Klienti a partneri
Stredoslovenská distribučná, a. s.
DODÁVKA CENTRÁLY IMS (BILLIENAMM)

DODÁVKA CENTRÁLY INFORMAČNÉHO SYSTÉMU PRE DIAĽKOVÝ ODPOČET ELEKTROMEROV A SPRACOVANIE NAMERANÝCH DÁT PRE SPOLOČNOSŤ STREDOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, A.S.

Riešenie AQIST pre Stredoslovenská distribučná, a. s.,

Stredoslovenská distribučná, a. s. (SSE-D) je distribučná energetická spoločnosť. Pôsobí v Žilinskom, v Banskobystrickom, a v časti Trenčianskeho kraja, kam distribuuje elektrickú energiu pre takmer 740 000 zákazníkov – podnikateľov a domácnosti. Svojim zákazníkom poskytuje služby súvisiace s prevádzkou distribučnej sústavy.

Vďaka riešeniu centrály informačného systému pre diaľkový odpočet elektromerov a spracovanie nameraných dát od spoločnosti Aqist a.s. dnes SSE-D prináša svojim zákazníkom nový spôsob odpočtu spotreby elektrickej energie s cieľom jej efektívnejšieho využívania. Inteligentné meracie systémy sú bezplatne zavedené vo viacerých etapách koncovým odberateľom pripojeným na NN hladine, ktorých ročná spotreba presiahne minimálne 4 MWh.

Inteligentný merací systém (ďalej len IMS) je elektronický systém, ktorý je pomocou inteligentných meracích prístrojov schopný merať množstvo spotrebovanej, alebo vyrobenej energie. Ďalej umožňuje zber, spracovanie, prenos a poskytovanie týchto údajov koncovým odberateľom a ďalším účastníkom trhu. Dôvodom realizácie IMS je predovšetkým posilnenie práv a ochrany spotrebiteľa na trhu s elektrinou a podpora aktívnej účasti všetkých účastníkov trhu, a najmä odberateľov. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/72/ES ukladá členským štátom Európskej únie povinnosť zaviesť IMS do roku 2020.

Koncový odberateľ elektriny môže vďaka získaným informáciám z IMS sám rozhodovať o efektívnom využití svojej dennej spotreby elektriny už počas dňa. Vďaka systémom inteligentného merania je oveľa ľahšie sledovať koľko elektrickej energie míňame v konkrétnom čase a podľa toho meniť a regulovať spotrebiteľské návyky, čo môže prispieť k úspore elektriny.

Cieľom projektu realizovaného spoločnosťou Aqist a.s. bolo zavedenie nového informačného systému – Centrály IMS, realizujúceho nielen nové legislatívne požiadavky, ale aj zlepšenie užívateľského komfortu a zvýšenie efektivity biznis procesov SSE-D. Konkrétne monitoring, diaľkový odpočet elektromerov, parametrizáciu elektromerov, spracovanie nameraných dát a monitoring procesov pre účely fakturácie a riadenia distribúcie elektrickej energie. Zároveň bolo úlohou vytvoriť podmienky na využitie nameraných dát pre rozvoj elektrizačnej sústavy a riadenia NN sústavy s potrebou integrácie do smart-grid sietí.

Prvá etapa bola prioritne zameraná na vybudovanie Centrály IMS a jej integráciu s existujúcimi systémami a používanými meracími prístrojmi pre splnenie požiadaviek vyplývajúcich z legislatívy. Základným kameňom systému bol produkt BillienAMM, spoločnosti TollNet, a.s., v rámci ktorého bolo dodaných a prispôsobených 8 systémových modulov a 12 pokročilých služieb. Napriek značnému rozsahu prác sa v priebehu niekoľkých mesiacov podarilo úspešne zvládnuť prvú etapu projektu, absolvovať užívateľské akceptačné testy a k 1. 1. 2016 uviesť požadovanú funkcionalitu do ostrej prevádzky.

Centrála IMS, dodaná v rámci prvej etapy projektu zabezpečuje:

Prevádzkovatelia prenosových sústav a prepravných sietí čelia v súčasnej dobe neustálym legislatívnym zmenám v regulovanom prostredí na národnej aj nadnárodnej úrovni, potrebám technologických zmien v sieti v súvislosti s decentralizáciou výroby, rozvojom inteligentných sietí, zmenou štruktúry výrobných zdrojov, požiadavkám na stále zvyšovanie interkonekcie trhov a na druhej strane tlakom na zefektívnenie prevádzky a optimalizáciu nákladov.

Centrála IMS, dodaná v rámci druhej etapy projektu umožňuje:

KĽÚČOVÉ PARAMETRE Centrály IMS BillienAMM v SSE-D

BENEFITY PROJEKTU PRE ZÁKAZNÍKA

VYJADRENIE ZÁKAZNÍKA

„S priebehom i výsledkom spolupráce so spoločnosťou Aqist sme spokojní. Podarilo sa nám plne automatizovať procesy odčítania, spracovania, transformácie, validácie a poskytovania nameraných dát interným a externým zákazníkom distribúcie. Vďaka podpore technických štandardov a noriem (protokolu DLMS/COSEM) je zabezpečená interoperabilita s rôznymi typmi elektromerov od rôznych výrobcov, čo nám ako spoločnosti umožňuje vyberať zo širšej ponuky technológií merania na trhu.Uvedené prináša benefit alternatívnych finančných úspor vo výberových konaniach dodávateľov elektromerov.

Interoperabilita sa netýka len odčítavania a riadenia samotných koncových meracích zariadení, ale aj výmeny dát medzi centrálou IMS a ostatnými systémami, ktoré prevádzkuje SSE-D. Systém centrála IMS je pripravený s rezervou, spracovávať údaje s viac ako 150 000 meracích prístrojov, čo ho radí medzi výnimočné systémy používané v elektroenergetike.“

Mgr. Anna Rechtoríková

riaditeľ divízie
Zákaznícke služby

  • Osvedčená robustná platforma overená nielen v energetike
  • Flexibilné riešenie 100% prispôsobiteľné požiadavkám zákazníka
  • Lokálny vývojový tím so silným energetickým know-how
  • Nákladovo efektívne riešenie v porovnaní s nepružnými nadnárodnými riešeniami
NENAŠLI STE, ČO STE HĽADALI?
Máte záujem o viac informácii alebo sa chcete niečo opýtať?
Aby sme vám mohli poskytnúť lepší užívateľský zážitok na týchto webových stránkach, žiadame vás o udelenie súhlasu s používaním súborov cookies. Kliknutím na „Prijať iba nevyhnutné“ dávate súhlas na používanie nevyhnutných súborov cookies technického charakteru. Kliknutím na „Prijať všetko“ nám okrem súborov cookies technického charakteru umožníte aj používanie analytických súborov cookies, ktoré využívame na dlhodobé zlepšovanie kvality webových stránok.