• en
Klienti a partneri
DOMOV  /  Klienti a partneri
EG.D, a.s.
SMARAGD

SMART METERING PILOTNÝ PROJEKT EG.D, a.s.

PROJEKT SMARAGD EG.D, a.s.

EG.D, a. s. je držiteľom licencie na distribúciu elektriny a plynu. Poskytuje služby distribučnej sústavy a spolupracuje s ostatnými účastníkmi trhu s elektrinou a plynom – zákazníkmi, obchodníkmi, výrobcami, prevádzkovateľmi prenosovej a prepravnej sústavy, operátorom trhu s elektrinou a plynom a inými prevádzkovateľmi distribučných sústav.

POPIS A CIELE PROJEKTU

Projekt Smaragd spočíva v inštalácii štyroch hlavných technologických prvkov pre systém smart meteringu a riadenie lokálnych bilancií. Vlastné meranie je realizované smartmetrami s diaľkovým odpočtom dát a prenosom povelov. Dáta sú potom odoslané do dátových koncentrátorov alebo priamo do nadradeného systému – dátovej centrály. Dátové koncentrátory agregujú dáta zo smartmetrov v danej spádovej oblasti a zaisťujú následnú komunikáciu s dátovou centrálou, v ktorej dochádza k ďalšiemu spracovaniu a analýze dát pre ich uskladnenie a ďalšiu distribúciu. Po osadení technológie smart metering bude nasadený systém pre lokálne riadenie záťaže na účely demand site response. Realizácia projektu Smaragd prebehne na území väčšieho počtu obcí v rámci distribučnej oblasti spoločnosti EG.D, a.s. Celkom bude inteligentným meraním osadené približne 27 716 odberných miest.

Opatrenia, ktoré boli do projektu zahrnuté, budú viesť k zlepšeniu kvality, spoľahlivosti, bezpečnosti a udržateľnosti dodávok elektrickej energie koncovým zákazníkom. Zároveň tieto opatrenia zabezpečia úsporu spotreby elektrickej energie vďaka jej efektívnejšiemu plánovaniu a riadeniu. Projektom Smaragd spoločnosť EG.D, a.s., reaguje na aktuálny trend nastolený medzi európskymi energetickými spoločnosťami, ktorého cieľom je efektívna a komplexná automatizácia celého procesu odberu elektrickej energie od počiatočného merania spotreby elektrickej energie až po jej finálnu fakturáciu.

Projekt Smaragd je spolufinancovaný Európskou úniou.

SPOLUPRÁCA S LANDIS+GYR

Aqist ako hlavný dodávateľ celého projektu dodal spoločnosti EG.D, a.s. ucelené riešenie “na kľúč”, teda “end-to-end riešenie “.

Ako hlavného subdodávateľa si Aqist zvolil Landis+Gyr, vedúcu spoločnosť pre poskytovanie integrovaných riešení využitie energie v oblasti verejných služieb. Landis+Gyr dodáva elektromery, koncentrátory, systém HES, inžiniering a technologické know-how k úspešnej realizácii projektu.

HLAVNÉ KOMPONENTY RIEŠENIA SMARAGD

BILLIEN AMM MDM

Billien AMM MDM predstavuje základný centrálny informačný systém inteligentného meracieho systému. Spravuje všetky kmeňové a merané dáta potrebné pre riadenie a povelovanie ostatných prvkov infraštruktúry – HES, dátové koncentrátory a elektromery, vyhodnocuje merané dáta a predstavuje ústredný nástroj pre obsluhu inteligentného meracieho systému. MDM zároveň odovzdáva dáta pre ďalšie spracovanie v zákazníkom systéme a publikuje ich prostredníctvom portálov pre koncových zákazníkov.

K jeho hlavným prednostiam patrí :

GRIDSTREAM HES

Gridstream HES poskytuje nielen štandardné informácie inteligentného merania pre systémy správy nameraných dát (MDM) a zákaznícke interakčné systémy, ale ponúka aj pokročilé funkcie pre podporu monitoringu siete.

K jeho hlavným prednostiam patrí :

DÁTOVÉ KONCENTRÁTORY A ELEKTROMERY

DC450v2 G3 zabezpečuje komunikáciu medzi head-end systémom (HES) a meracím zariadením G3-PLC. Automaticky odpočíta namerané dáta a môže dáta priamo zasielať systému alebo ich ukladať pre neskorší zber zo strany HES.

E450 je inteligentný elektromer poskytujúci spoľahlivý výkon so všestrannou funkcionalitou vrátane podpory multienergetického odpočtu a riadenia. Obojsmerná komunikácia po silových vedeniach (PLC) umožňuje integráciu do systémov APM (Advanced Metering Management) a multienergetická podpora ďalej rozširuje možnosti odpočtu aj riadenie. E450 podporuje aj osobné riadenie energie.

Pretože PLC komunikácia v NN sieti je zadarmo, sieť je plne dostupná pre rozvinuté meracie aplikácie. Prevádzkovo kritické úlohy teda môžu byť rozložené v čase tak, aby bola dosiahnutá maximálna spoľahlivosti.

Elektromer E450 komunikuje s dátovým koncentrátorom pomocou PLC technológie na základe G3-PLC OFDM (ortogonálne multiplex s frekvenčným delením). Protokolom pre túto komunikáciu je vždy DLMS. G3-PLC zaisťuje robustnú komunikáciu po silových vedeniach a umožňuje end-to-end komunikáciu s protokolom IPv6. G3-PLC je medzinárodný otvorený ITU štandard podporujúci pásma CENELEC a FCC.

Komunikačná technológia PLC teda predstavuje optimálne riešenie v súvislosti s protichodnými technologickými a ekonomickými požiadavkami.

NENAŠLI STE, ČO STE HĽADALI?
Máte záujem o viac informácii alebo sa chcete niečo opýtať?
Aby sme vám mohli poskytnúť lepší užívateľský zážitok na týchto webových stránkach, žiadame vás o udelenie súhlasu s používaním súborov cookies. Kliknutím na „Prijať iba nevyhnutné“ dávate súhlas na používanie nevyhnutných súborov cookies technického charakteru. Kliknutím na „Prijať všetko“ nám okrem súborov cookies technického charakteru umožníte aj používanie analytických súborov cookies, ktoré využívame na dlhodobé zlepšovanie kvality webových stránok.