• en
Klienti a partneri
DOMOV  /  Klienti a partneri
EG.D, a.s.
SMARAGD

SMART METERING PILOTNÝ PROJEKT EG.D, a.s.

PROJEKT SMARAGD EG.D, a.s.

EG.D, a. s. je držiteľom licencie na distribúciu elektriny a plynu. Poskytuje služby distribučnej sústavy a spolupracuje s ostatnými účastníkmi trhu s elektrinou a plynom – zákazníkmi, obchodníkmi, výrobcami, prevádzkovateľmi prenosovej a prepravnej sústavy, operátorom trhu s elektrinou a plynom a inými prevádzkovateľmi distribučných sústav.

POPIS A CIELE PROJEKTU

Projekt Smaragd spočíva v inštalácii štyroch hlavných technologických prvkov pre systém smart meteringu a riadenie lokálnych bilancií. Vlastné meranie je realizované smartmetrami s diaľkovým odpočtom dát a prenosom povelov. Dáta sú potom odoslané do dátových koncentrátorov alebo priamo do nadradeného systému – dátovej centrály. Dátové koncentrátory agregujú dáta zo smartmetrov v danej spádovej oblasti a zaisťujú následnú komunikáciu s dátovou centrálou, v ktorej dochádza k ďalšiemu spracovaniu a analýze dát pre ich uskladnenie a ďalšiu distribúciu. Po osadení technológie smart metering bude nasadený systém pre lokálne riadenie záťaže na účely demand site response. Realizácia projektu Smaragd prebehne na území väčšieho počtu obcí v rámci distribučnej oblasti spoločnosti EG.D, a.s. Celkom bude inteligentným meraním osadené približne 27 716 odberných miest.

Opatrenia, ktoré boli do projektu zahrnuté, budú viesť k zlepšeniu kvality, spoľahlivosti, bezpečnosti a udržateľnosti dodávok elektrickej energie koncovým zákazníkom. Zároveň tieto opatrenia zabezpečia úsporu spotreby elektrickej energie vďaka jej efektívnejšiemu plánovaniu a riadeniu. Projektom Smaragd spoločnosť EG.D, a.s., reaguje na aktuálny trend nastolený medzi európskymi energetickými spoločnosťami, ktorého cieľom je efektívna a komplexná automatizácia celého procesu odberu elektrickej energie od počiatočného merania spotreby elektrickej energie až po jej finálnu fakturáciu.

Projekt Smaragd je spolufinancovaný Európskou úniou.

SPOLUPRÁCA S LANDIS+GYR

Aqist ako hlavný dodávateľ celého projektu dodal spoločnosti EG.D, a.s. ucelené riešenie “na kľúč”, teda “end-to-end riešenie “.

Ako hlavného subdodávateľa si Aqist zvolil Landis+Gyr, vedúcu spoločnosť pre poskytovanie integrovaných riešení využitie energie v oblasti verejných služieb. Landis+Gyr dodáva elektromery, koncentrátory, systém HES, inžiniering a technologické know-how k úspešnej realizácii projektu.

HLAVNÉ KOMPONENTY RIEŠENIA SMARAGD

BILLIEN AMM MDM

Billien AMM MDM predstavuje základný centrálny informačný systém inteligentného meracieho systému. Spravuje všetky kmeňové a merané dáta potrebné pre riadenie a povelovanie ostatných prvkov infraštruktúry – HES, dátové koncentrátory a elektromery, vyhodnocuje merané dáta a predstavuje ústredný nástroj pre obsluhu inteligentného meracieho systému. MDM zároveň odovzdáva dáta pre ďalšie spracovanie v zákazníkom systéme a publikuje ich prostredníctvom portálov pre koncových zákazníkov.

K jeho hlavným prednostiam patrí :

GRIDSTREAM HES

Gridstream HES poskytuje nielen štandardné informácie inteligentného merania pre systémy správy nameraných dát (MDM) a zákaznícke interakčné systémy, ale ponúka aj pokročilé funkcie pre podporu monitoringu siete.

K jeho hlavným prednostiam patrí :

DÁTOVÉ KONCENTRÁTORY A ELEKTROMERY

DC450v2 G3 zabezpečuje komunikáciu medzi head-end systémom (HES) a meracím zariadením G3-PLC. Automaticky odpočíta namerané dáta a môže dáta priamo zasielať systému alebo ich ukladať pre neskorší zber zo strany HES.

E450 je inteligentný elektromer poskytujúci spoľahlivý výkon so všestrannou funkcionalitou vrátane podpory multienergetického odpočtu a riadenia. Obojsmerná komunikácia po silových vedeniach (PLC) umožňuje integráciu do systémov APM (Advanced Metering Management) a multienergetická podpora ďalej rozširuje možnosti odpočtu aj riadenie. E450 podporuje aj osobné riadenie energie.

Pretože PLC komunikácia v NN sieti je zadarmo, sieť je plne dostupná pre rozvinuté meracie aplikácie. Prevádzkovo kritické úlohy teda môžu byť rozložené v čase tak, aby bola dosiahnutá maximálna spoľahlivosti.

Elektromer E450 komunikuje s dátovým koncentrátorom pomocou PLC technológie na základe G3-PLC OFDM (ortogonálne multiplex s frekvenčným delením). Protokolom pre túto komunikáciu je vždy DLMS. G3-PLC zaisťuje robustnú komunikáciu po silových vedeniach a umožňuje end-to-end komunikáciu s protokolom IPv6. G3-PLC je medzinárodný otvorený ITU štandard podporujúci pásma CENELEC a FCC.

Komunikačná technológia PLC teda predstavuje optimálne riešenie v súvislosti s protichodnými technologickými a ekonomickými požiadavkami.

NENAŠLI STE, ČO STE HĽADALI?
Máte záujem o viac informácii alebo sa chcete niečo opýtať?
Používaním a zobrazovaním stránok internetového portálu www.aqist.com súhlasíte s ukladaním a používaním súborov cookies na zlepšenie poskytovaných služieb.